Súd rozhodol, že Ministerstvo vnútra diskriminovalo Nový odborový zväz polície-zatiaľ nepravoplatné rozhodnutie

 

 

 

Tlačová správa

Súd rozhodol, že Ministerstvo vnútra diskriminovalo Nový odborový zväz polície

 

Košice, 14.3.2019: Okresný súd Košice II včera v poobedňajších hodinách rozhodol o tom, že Ministerstvo vnútra SR (žalovaný) diskriminovalo Nový odborový zväz polície. (žalobca).

 

Okresný súd Košice II vo svojom rozsudku skonštatoval: „Žalovaný svojim konaním diskriminoval žalobcu a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti a porušil tak zásadu rovnakého zaobchádzania.

 

Žalovaný je povinný zdržať sa konania, ktoré by diskriminovalo žalobcu a jeho členov a porušovalo zásadu rovnakého zaobchádzania, spočívajúceho (i) v nepriznávaní rovnakého postavenia všetkým odborovým organizáciám vo vnútorných právnych predpisoch žalovaného, (ii) v nerešpektovaní žalobcu ako subjektu oprávneného na kolektívne vyjednávanie pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vrátane kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (iii) v nerešpektovaní práva žalobcu podávať návrhy na zlepšenie a dodržiavanie pracovnoprávnych podmienok oproti iným odborovým organizáciám, (iv) v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri rokovaniach v rámci vnútornej štruktúry riadenia žalovaného, (v) v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri účasti v poradných komisiách žalovaného, (vi) v odmietaní práva delegovať člena žalobcu do komisie pre hodnotenie policajta, ktorý je členom žalobcu a zároveň v priznaní výlučného práva inej odborovej organizácie delegovať člena do takejto komisie, (vii) v neposkytnutí nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia na zaistenie činnosti odborového orgánu (viii) v nerešpektovaní odborového orgánu žalobcu ako „príslušného odborového orgánu“ vo vzťahu k svojim členom, (ix) vo vyjadreniach, „označujúcich“ žalobcu za „nelegitímny odborový zväz“ (x) v nerešpektovaní žalobcu ako zástupcu svojich členov, (xi) vo zvýhodňovaní členov inej odborovej organizácie poskytnutím neproporcionálnych výhod danej odborovej organizácií, oproti iným odborovým organizáciám (xii) v obmedzení definície „odborový zväz“ iba na majoritnú odborovú organizáciu“ (xiii) v neposkytnutí výhod na odborovú činnosť žalobcu (kancelária, kancelársky nábytok, služobné voľno na odborovú činnosť, zapožičanie vozidla) v primeranom pomere zohľadňujúceho počet členov jednotlivých odborových organizácií.

 

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 1.000 EUR. Súd priznáva žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia vo výške 100 %.

Žalovaný je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku ospravedlniť žalobcovi a zverejniť toto ospravedlnenie formou tlačovej správy žalobcu na svojej hlavnej internetovej stránke a aj vo svojom periodiku „Zvesti“ na prvej strane v nasledovnom znení: „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky diskriminovalo Nový odborový zväz polície a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti. Porušilo tak zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov a zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zák. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa za spôsobenú diskrimináciu Novému odborovému zväzu polície a jeho členom ospravedlňuje.“

 

Predseda Nového odborového zväzu SR Vojtech Klučarovský uviedol: „Veríme, že hanbu, ktorú si Ministerstvo vnútra SR privodilo ešte nezväčší nezmyselným odvolávaním sa voči rozhodnutiu.“

 

Podpredseda NOZP Tomáš Doboš dodal: „Toto rozhodnutie je pre nás vzpruhou, že právny systém na Slovensku funguje, napriek ignorancii, ktorú sme zažívali od Ministerstva vnútra pri obhajobe našich členov.“

Pridať komentár

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK